Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người thực hiện thủ tục hành chínhPDF

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên dành cho chủ tàu (khai báo thuyền viên xuống, rời tàu) PDF

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Quản lý thuyền viên dành cho Cơ quan Nhà nước PDF